Contact Us2019-01-28T12:44:25+00:00

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಗಮ ನಿ.,
(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ)
ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ,
ಕೆ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-09

080-22236837

ksmdmc@gmail.com